Kvalitets- och miljöpolicy

1. Kort om KICAB

1.1 Om företaget
KICAB (KIC Pump- och Slamteknik AB ) grundades 2003 av Bo Lindgren.

Bo Lindgren jobbar idag kvar med oss och har har ett långt förflutet inom pump & slamapplikationer inom såväl industri som kommunala applikationer. Avsikten med företaget var att erbjuda, förutom pumpar, slamavvattnare och kringutrustning, en servicenivå utöver det vanliga och ett engagemang som är långsiktigt.

Bland KICABs kunder återfinns bland annat tillverknings- och processindustrier och reningsverk, såväl kommunala som industriella. KICABs utrustning bidrar i många fall till att skapa en renare milö för både människor och natur. Att minimera miljöpåverkan och att bidra till ett hållbart samhälle är en naturlig och självklar del av KICABs åtagande.

Att leverera kvalitetsprodukter är också en del av miljöarbetet eftersom utrustning som håller länge också reducerar miljöbelastningen. KICABs arbete inom kvalitet och miljö ska således betraktas som ett enda sammantaget arbete.

1.2 Verksamhet
KICAB bedriver idag en större andel egen tillverkning, främst av slamförtjockare, men även annan slamhanteringsutrustning. Resterande del av produkterna i KICABs sortiment importeras från välkända tillverkare, huvudsakligen i Europa.

KICAB strävar efter att skapa och vidmakthålla långsiktiga och starka relationer med sina leverantörer. Beroende på aktuell lagstiftning i tillverkarens land har miljöarbetet kommit olika långt hos leverantörerna. Det blir dock allt vanligare med kvalitets- och miljöcertifieringar. Ca 70 procent av KICABs leverantörer är idag certifierade enligt ISO-norm.

Merparten av KICAB´s kunder finns idag i Sverige, Norge och Danmark men försäljning sker även internationellt till asien och USA.

1.3 Organisation
KICABs kvalitets- och miljöarbete engagerar samtliga anställda, men i syfte att effektivisera och systematisera arbetet har följande organisation byggts upp.
Uppföljningsmöte hålls två gånger per år eller oftare om behov finns.

2. Kvalitet

KICAB strävar efter att erbjuda hög och jämn kvalitet i sina produkter och tjänster i syfte att vinna marknadens förtroende och därigenom skapa långsiktiga och goda relationer med såväl leverantörer som kunder.

2.1 Nya produkter
För att säkerställa kvaliteten genomgår alla nya produkter tester som omfattar såväl materiel som funktion innan de tas in i KICABs sortiment. Dessa tester genomförs företrädes vis av tillverkaren och dess kontrollinstanser.

2.2 Reparationer
Utrustning som tas in till KICAB för reparation kontrolleras noga innan de återsänds till kunden.

2.3 Reklamationer
Emellanåt händer det ändå att den levererade utrustningen inte håller den höga standard som KICAB eftersträvar. Då det fastställt att det rör sig om ett fabrikationsfel har kunden självklart full reklamationsrätt och produkten ersätts med en ny, felfri produkt.

3. KICAB och miljön

3.1 Avfallshantering
I KICABs verksamhet finns fleramiljöpåverkande faktorer såsom kemikalier och oljor samt metallskrot. KICAB följer givetvis alla lagar, regler och förordningar som styr verksamheten och hanteringen av det avfall den medför. Utöver det strävar KICAB efter att följa avfallshierarkin¹ vilket innebär att avfall hanteras och prioriteras enligt följande ordning:

  • 1. Förebyggande
  • 2. Återanvändning
  • 3. Materialåtervinning
  • 4. Energiåtervinning
  • 5. Deponering

¹Källa: Naturvårdsverket, https://www.naturvardsverket.se/

3.2 Egen tillverkning
KICAB har en viss del egen tillverkning. Tillverkningen består framförallt av svetsning av plåtdetaljer samt montering av maskin- och motordelar.

I tillverkningen används inga miljöfarliga ämnen och eventuella restprodukter tas självklart om hand enligt gällande riktlinjer och regelverk.

Vid samtliga arbetsstationer finns all nödvändig skyddsutrustning i form av glasögon, handskar, svetsutrustning etc. Särskilt utsug finns vid svetsstationen. Eventuell målning sker i väl ventilerat utrymme. Färgerna som används kan vara lösningsmedelsbaserade till följd av kundens krav på materialstandard. Övriga kemiska substanser som hanteras i produktionen är t.ex. oljor och fetter. Särskild fettavskiljare finns och restprodukter förvaras i särskilda kärl vilka förvaras inomhus för att minska risken för läckage till följd av rost i kärlen. För de produkter där det krävs finns varuinformationsblad. Dessa förvaras i en pärm i anslutning till verkstaden och är tillgängliga för all personal där.

3.3 Förbrukningsartiklar
KICAB har som policy att använda Svanen-märkt papper för kopiering och utskrift. Vidare uppmanas anställda att i första hand spara dokumentation digitalt och att inte göra utskrifter av ren slentrian. KICAB använder ett minimum av engångsmaterial och strävar efter att köpa in rengöringsmedel och andra förbrukningsartiklar av miljömässigt god standard.

3.4 Transporter
KICAB lägger vikt vid att samordna och effektivisera transporter så långt det är möjligt. De flesta leveranser både till och från KICAB sker med lastbil. Vid särskilt brådskande fall kan transport ske även med flyg, men detta är sällan förekommande. [Leveranser från USA sker dock för det mesta med flyg.] Persontransporter sker till största delen med personbil eftersom det är alltför tidsödande, och i många fall omöljigt på grund av mycket bagage, att resa exempelvis med tåg. Genom att planera körsträckor och destinationer försöker KICAB att göra även dessa resor så transportekonomiskt och miljömässigt hållbara som möjligt. Utvecklingen av miljövänligare personbilar går fort och då företagets förmånsbilar byts ut väljs alltid bilar med den senaste tekniken och bästa miljöprestandan.